szukaj
A A A K

SmodBIP
Biuletyn informacji publicznej
Domu Pomocy Społecznej w HuwnikachDeklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

1. Nazwa podmiotu publicznego

Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP - Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2012-03-06 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-08 r.

3. Dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osoba do kontaktu: Pani Maria Tokarska-Żywczak

Email: dps @dpshuwniki.pl

Telefon: 16 671-94-50

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

 • większość z plików w formacie PDF, DOC, DOCX nie jest dostępne cyfrowo
 • w niektórych dokumentach może nie być zachowana hierarchiczność nagłówków
 • brak możliwości odsłuchania opublikowanych treści

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny prowadzonej przez podmiot publiczny oraz badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny Microsystem s.c. ul. Herburtów 32, 37-700 Przemyśl.

6. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

7. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

8. Dokumenty

Na stronach DPS Huwniki znajduje się wiele plików do pobrania. Większość z nich pochodzi z zasobów wewnętrznych. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.

Serwis nie posiada obsługi dla wersji mobilnej

10. Dodatkowe informacje

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych - otwierają się w tym samym oknie.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

ZMIANA ROZMIARU STRONY

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

FIREFOX, CHROME, INTERNET EXPLORER

 • [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
 • [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

OPERA

 • [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
 • [SHIFT] oraz [-] aby pomniejszyć widok

OPISY ALTERNATYWNE GRAFIK I ZDJĘĆ

W serwisie DPS Huwniki pamiętamy, aby do grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, dodać opisy alternatywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są właściwie opisane.

11. Dostępność architektoniczna

 • Główny budynek: Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach , Huwniki 127, 37-743 Nowosiółki Dydyńskie
 • Do budynku głównego D prowadzi wejście przez furtkę lub bramę zaopatrzoną w domofon obsługiwany przez pracownika sekretariatu, a po godzinie 15 przez pracowników Dyżurki Pielęgniarek
 • Główne wejście do budynku D z poziomu gruntu dostosowane jest dla wózków inwalidzkich oraz 1 wejścia dodatkowe boczne z poziomu gruntu również dostosowane jest dla wózków inwalidzkich.
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Po prawej stronie od wejścia głównego znajduje się sekretariat gdzie zainteresowana osoba może uzyskać wszelkie niezbędne informacje.
 • Na parkingu przy DPS nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z 2 wind, które znajdują się w budynku głównym. Są one dostosowane do wózków inwalidzkich, wyposażone w poręcze lecz nie posiadają siedziska, komunikatów głosowych ani oznaczeń w języku brajla.
 • W budynku brak wyróżnień stopni, różnic poziomów, oznaczenia początku i końca schodów.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille?a, planów tyflograficznych, schematów dotykowych, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z toalety, która jest wyposażona w poręcze wspomagające.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich kondygnacjach głównego bud. D oraz na kondygnacjach 0, 2, 3 bud. A.
 • W bud. D znajdują się wejścia wewnętrzne z pochylnią do parteru, 2 i 3 piętra bud. A. zabezpieczone poręczami.
 • W bud. D znajduje się wejście do garażu z poziomu gruntu.
 • DPS posiada 2 wejścia do Budynku Terapii Zajęciowej z pochylnią dla wózków inwalidzkich, 1 wejście główne zabezpieczone barierkami.
 • W pokojach mieszkalnych znajduje się system przyzywowo-alarmowy.
 • W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku DPS brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Wynik validatora

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznegoOpublikował: Administrator Admin
Publikacja dnia: 04.05.2021
Podpisał: Jerzy Jagustyn
Dokument z dnia: 04.05.2021
Dokument oglądany razy: 690
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności       ZAMKNIJ